• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Новости и активности

Училиште без насилство

Во ноември 2018 година, училишен психолог Светлана Аспровска Тодоровиќ со учениците од втора година спроведе активности во рамките на месечната тема Конфликти, како дел од секцијата Јас и другите.

За реализација на оваа активност, учениците користеа разни заеднички материјали за изработка на постер со пораки против насилство и булинг.

Целите на оваа активност се: соработка во група со хетерогена етничка структура, конструктивна комуникација, сензибилизирање на учениците за почитување на јазичните, верските и културните разлики, oспособувањена учениците за индивидуални, конструктивни разрешувања на конфликти.